ฆพ.2086/2561

ฆพ.2086/2561

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

STANDARD GLUCONAVII

  • สามารถรายงานผลการทดสอบได้ภายในเวลา 5 วินาที

  • มีหน่วยความจำในเครื่อง 500 การทดสอบ สามารถดูผลการทดสอบย้อนหลังได้

  • ใช้ตัวอย่างตรวจปริมาตรน้อย (0.5 uL)

  • สามารถรายงานค่าเฉลี่ยของระดับนํ้าตาลที่วัดได้ในช่วงเวลา 7, 14 และ 30 วัน

  • มีสัญลักษณ์แสดงระดับของแบตเตอรี่ตํ่าและเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

  • ตั้งค่าเตือนเมื่อตรวจพบระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดตํ่าได้ (Hypo warning) ที่ระดับ 60, 70, 80 mg/dL

  • สามารถระบุค่าการตรวจวัดก่อนและหลังอาหารได้ (Pre meal and Post meal)

  • ไม่ต้องใช้โค้ดชิพ

Website : www.sdbiosensor.com

 
กรุณาอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน คำเตือน 1. ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการตรวจวินิจฉัยรักษาโรค หรือสั่งยาด้วยตัวเอง 2. ก่อนใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฏิบัติตามทุกครั้ง 3. หากมีปัญหา ข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตรวจน้ำตาลในเลือด โปรดปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์