ทีมนักเทคนิคการแพทย์จากเอ็มพี กรุ๊ป ประเทศไทย ได้เข้าร่วมสนับสนุนจิตอาสา โครงการ ”เกื้อรักให้แบ่งปัน(Love Care Give Share)” โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.)สนับสนุนโดย มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา ชมรมนักศึกษาหลักสูตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง(ปธพ.) โดยการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานหาระดับน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว(SD Gluconavi meter)และคัดกรองภาวะความเสี่ยงโลหิตจางจากการตรวจวัดค่าฮีมาโตคริตและฮีโมโกลบินจากเลือดปลายนิ้ว(Hemocroma meter) ให้กับน้องๆ ผู้พิการติดเตียงที่ไม่สามารถเดินและดูแลตนเองได้สรุปการตรวจดังนี้ 1. บ้านราชาวดีชาย = 103 คน 2. บ้านเฟื่องฟ้า = 102 คน 3. บ้านราชาวดีหญิง = 50 คน 4. บ้านนนทภูมิ = 44 คน 5. บ้านคนไร้ที่พึ่ง = 30 คน รวมผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น = 329 คน # MP Group for Live An Excellent Life❤