ประมวลภาพบรรยากาศ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย วันที่ 29 มิถุนายน ทางบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชน ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา, เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่8 จังหวัดอุดรธานี, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณหน้าลานห้างมาบุญครอง เซ็นเตอร์ และ สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร มีการให้บริการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด MP Group ร่วมเคียงข้างและสนับสนุนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน