โครงการ ”เกื้อรักให้แบ่งปัน(Love Care Give Share)”

ทีมนักเทคนิคการแพทย์จากเอ็มพี กรุ๊ป ประเทศไทย ได้เข้าร่วมสนับสนุนจิตอาสา โครงการ ”เกื้อรักให้แบ่งปัน(Love Care Give Share)” โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.)สนับสนุนโดย มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา ชมรมนักศึกษาหลักสูตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง(ปธพ.) โดยการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานหาระดับน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว(SD Gluconavi meter)และคัดกรองภาวะความเสี่ยงโลหิตจางจากการตรวจวัดค่าฮีมาโตคริตและฮีโมโกลบินจากเลือดปลายนิ้ว(Hemocroma meter) ให้กับน้องๆ ผู้พิการติดเตียงที่ไม่สามารถเดินและดูแลตนเองได้สรุปการตรวจดังนี้ 1. บ้านราชาวดีชาย = 103 คน 2. บ้านเฟื่องฟ้า = 102 คน 3. บ้านราชาวดีหญิง = 50 คน 4. บ้านนนทภูมิ = 44 คน 5. บ้านคนไร้ที่พึ่ง = 30 คน รวมผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น = 329 คน # MP Group for Live An Excellent Life❤

วันเทคนิคการแพทย์ไทย 2561

ประมวลภาพบรรยากาศ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย วันที่ 29 มิถุนายน ทางบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชน ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา, เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่8 จังหวัดอุดรธานี, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณหน้าลานห้างมาบุญครอง เซ็นเตอร์ และ สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร มีการให้บริการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด MP Group ร่วมเคียงข้างและสนับสนุนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน

เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อโรงพยาบาลกระบี่ ครั้งที่ 1

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดกระบี่ คุณฤทธิชัย ศรีวิจารย์ ประธานกรรมการ และคุณนทพร บุญบุบผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ได้เข้าร่วมสนับสนุนงานกิจกรรมจิตอาสา "เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อโรงพยาบาลกระบี่ ครั้งที่ 1" งานผ้าป่าการกุศลและงานกาล่าดินเนอร์ที่จัดโดยโรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขาดแคลนสำหรับให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยทางบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเงินเป็นจำนวน 50,000 บาท และบริจาค เครื่องวัดความดันแบบวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน Pluslewave automatic blood pressure monitor รุ่น RBP-9000 จำนวน 2 เครื่อง ราคารวม 160,000 บาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมของบริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน # MP Group for Live An Excellent Life


MP จิตอาสาน้ำท่วม 2554

Donation 2012